2018. gada 22. maijs
Vārda dienas: Kalendāros, neierakstīto, vārdu, diena

AICINĀJUMS
1. Adventa svētdienas dievkalpojuma kolekti novēlēt
kalpošanai INDIJĀ

Mīļie brāļi un māsas Kristū!

Mūsu Kungs Jēzus Kristus atgriežoties pie Tēva debesīs mums, Viņa izglābtajiem mācekļiem atstāja skaidru uzdevumu: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mat. 28:19-20)
Mūsu Baznīca šo Kristus pavēli ņēmusi nopietni vērā un kopš dibināšanas sākuma ir veikusi gan iekšmisiju,  gan arī savu iespēju robežās – ārmisiju.  1924. gadā mūsu Baznīca izsūtīja ārmisijā uz Indiju mūsu pirmā bīskapa Kārļa Irbes meitu Annu Irbi, kas sākotnēji darbojās Dienvidindijā Zviedrijas Baznīcas misijas paspārnē, bet 1933. gadā radās vajadzība dibināt atsevišķu misiju Tamil Nadu apvidū, ko ar lielu entuziasmu un rūpību veica Anna Irbe. Tobrīd par viņas dibinātās misijas attīstību rūpējās LELB ieceltais Misijas sekretārs mācītājs Roberts Feldmanis.  Viņš veica lielu un svētīgu darbu, lai Dieva vārds tur varētu tikt pasludināts un par Kristus mācekļiem tiktu darīti daudzi tūkstoši cilvēku. Ar Baznīcas atbalstu Anna Irbe, vietējais indiešu mācītājs G. Stīvens, viņa sieva un tur dibinātās skolas direktore Meibela veica lielu un svētīgu darbu. Viņu pūļu rezultātā tika dibinātas 10 jaunas draudzes.
Mūsu Baznīcas rūpes par šo misiju vardarbīgi pārtrauca 2. Pasaules karš un padomju okupācija. Tomēr Annas Irbes aizsāktā misija Indijā nebeidzās. To ar pašaizliedzīgiem ziedojumiem un garīgu stiprinājumu turpināja atbalstīt 2. Pasaules kara bēgļu izveidotā Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā.

Šodien 21 gadu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir pienācis laiks atjaunot arī mūsu Baznīcas saites ar Annas Irbes misiju Indijā. Pirmie soļi šajā virzienā jau ir sperti. Pagājušajā gadā Annas Irbes misiju Indijā apmeklēja Sv. Gregora misijas centra pārstāvji. Tam sekoja mācītāja Ginta Poļa otrais apmeklējums, kas ilga 3 mēnešus (no 2011.g.novembra līdz 2012.g.februārim). Šajā laikā atklājās, cik ļoti tur nepieciešams mūsu atbalsts, lai Evaņģēlija vēsts tiktu izplatīta Tamil Nadu ļaužu vidū. Šobrīd Annas Irbes misijā ir aktīvas draudzes 11 ciemos, kur uzbūvēti 8 dievnami un 2 kapelas.  Misijas ietvaros ir dibināta patvēruma māja zēniem. Tajā uzņemti 24 zēni no 4 līdz 16 gadu vecumam, kas nāk no sevišķi trūcīgām ģimenēm. Piecos ciemos veiksmīgi darbojas vakara nodarbības bērniem, kur viņi pieaugošo uzraudzībā var veikt savus uzdotos skolas māju darbus. Ir izveidoti patvērumi sievietēm. Šajā pavasarī tika atvērts M.Stīvenas atbalsta centrs sievietēm, kuras cieš no vardarbības ģimenē, kas ir izstumtas no sabiedrības un dzīvo trūkumā. Šajos patvērumos viņas saņem palīdzību - gan garīgu aprūpi, gan apmācību dažādās rokdarbu prasmēs. Notiek misijas darbs apkārtējos ciemos, sniedzot palīdzību un atbalstu tiem, kas cieš no dažādām garīgām un miesīgām vainām.  Visā šajā misijas darbā ir tikai viens ordinēts mācītājs un četri evaņģēlisti.
Līdz 1995. gadam šo darbu vadīja mācītājs G.Stīvens, bet pēc viņa aiziešanas mūžībā darbu Annas Irbes misijā pārrauga mācītāja G. Stīvena vecākā meita, bijusī skolotāja Violeta Stīvena, kas daļu laika pavada misijā Indijā un daļu laika Birmingemā, Anglijā.  

Annas Irbes misijas ļaudis ļoti gaida un cer uz mūsu palīdzību. Viņu apziņā Latvijas vārds saistās ar skaistām, labām atmiņām un lielām cerībām nākotnē. Pirmkārt viņi no mums sagaida garīgo stiprinājumu un iedvesmojumu tālākam misijas darbam, lai aizsniegtu ļaudis, kas nekad vēl nav dzirdējuši vēsti par Jēzu. Mūsu palīdzība tur vajadzīga, lai iedvesmotu, apmācītu un ievadītu misijas darbā jaunus garīgos darbiniekus – mācītājus un evaņģēlistus. Lai mēs spētu šim aicinājumam atsaukties, esam izveidojuši Indijas misijas grupu, kuras sastāvā ir mācītājs Gints Polis, mācītājs Ilmārs Rubenis, diakoneVija Klīve un Sv. Gregora misijas skolas absolvents Andris Dekants. Armisijas grupa

Tā kā misijas darbs mūsu Baznīcā iet plašumā, gan ārmisijas, gan iekšmisijas darba koordinēšanai esam izveidojuši Misijas padomi, kuras sastāvā ir bīskaps Pāvils Brūvers, Sv. Gregora misijas centra direktors Raimonds Mežiņš, mācītājs Uģis Brūklene un mācītājs Ivars Jēkabsons.
Mēs esam apņēmības pilni atbalstīt Annas Irbes misiju Indijā un arī šogad sūtīt šajā svētīgajā darbā mūsu mācītāju Gintu Poli. Ja Dievs dos, viņam pievienosies arī Sv. Gregora skolas studente Sarmīte Kokina. Lai šo uzdevumu veiktu, ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanai katram misionāram nepieciešams savākt ap 1200 latu. Tas nav maz, bet mēs ticam, ka to cilvēku dēļ, kas bez mūsu palīdzības iet pazušanā, kopīgiem spēkiem mēs to spējam paveikt.

Aicinām katru draudzi un katru draudzes locekli ziedot kaut ko no tā, ko Dievs mums devis, lai mēs spētu piepildīt savu daļu no Kristus aicinājuma – iet un pasludināt Viņa Evaņģēliju visā pasaulē.
Tradicionāli mūsu Baznīcā 1. Adventa svētdienā vākta kolekte ārmisijai. Aicinu šo tradīciju atjaunot un šā gada 1. Adventa kolekti novēlēt kalpošanai Indijā.  Lai Dievs svētī katru no mums un mūsu pūles Tā Kunga vīna kalnā!

LELB Misijas padomes vārdā
+Pāvils Brūvers
Liepājas bīskaps, Misijas padomes priekšsēdētājs

P.S. Novembra beigās būs papildus informācija par ziedojumu kolektes nodošanu.


Bīskapa Pāvila Brūvera Pateicības vēstule LELB draudzēm
2012.gada 4.jūlijā

Misijas logo

Mīļie brāļi un māsas Kristū!
Jau pagājis kāds laiks kopš tikāmies misijas konferencē „Misija šodien un rīt”.
Paldies Dievam, tā bija izdevusies un ļoti svētīga konference, kurā varējām gūt daudz labu atziņu un ierosmju mūsu turpmākajam misijas darbam. Sirsnīga pateicība visām mūsu draudzēm, kas atbalstīja šo konferenci, kas aktīvi piedalījās aptaujā, sniedzot vērtīgu informāciju par misijas darbu draudzēs. Sirsnīga pateicība visiem, kas tajā piedalījās! Šī bija viena no tām retajām reizēm, kad konferences noslēgumā zālē bija tikpat daudz dalībnieku, kā sākumā – tas rāda, ka misijas degsme mūsu draudzēs ir liela.

Visas konferences videoierakstu DVD formā par ziedojumu Ls 1 apjomā var iegādāties misijas „Luterāņu Stunda” birojā Rīgā, Čiekurkalna 2.līnijā, LV–1026, tel.67367558, e-pasts stunda@stunda.lv . Misijas konferences materiāli būs atrodami arī šobrīd veidojamā misijas mājas lapā www.misija.lv. Tajā būs atrodama informācija par misijas aktualitātēm gan mūsu Baznīcā, gan atsevišķās draudzēs, gan pieredze no citām Baznīcām. Bez tam lapā katram no jums būs iespējams piedalīties gan ar savu jautājumu, gan komentāru, gan ierosinājumu. Paturiet šīs lapas izveidošanu savās aizlūgšanās!

Ļoti vērtīgs Misijas konferences guvums ir diskusiju rezultāti darba grupās. Tajās iezīmējās galvenie darba virzieni, kuros mums visiem kopīgi vēl īpaši jāpiestrādā. Diskusijās izkristalizējās šādi galvenie uzdevumi:

  1. Nepieciešamība izglītot draudzes misijas jautājumos
  2. Veicināt draudžu sadraudzību kā līdzekli misijas darbā
  3. Vairot mācītāju atbildību un iesaisti misijas darbā draudzēs
  4. Apzināties katra draudzes locekļa kristīgās izaugsmes nozīmi
  5. Misijas pieredzes apmaiņas nepieciešamība draudžu starpā
  6. Misijas darba koordinācijas nepieciešamība LELB

Šie tad arī būs mūsu darbības galvenie virzieni, attīstot un veicinot misiju mūsu Baznīcā. Pats svarīgākais ir, lai mēs no runām pārietu pie darbiem. Tāpēc esam izveidojuši Misijas darba grupu, kas turpmāk rūpēsies, lai šie  misijas darba virzieni mūsu Baznīcā iedzīvotos un iesakņotos kā neatņemama draudžu dzīves sastāvdaļa. Misijas darba grupas sastāvs veidots tā, lai tiktu ievērots misijas uzdevums, kā tas izteikts 6. punktā – lai misijas darbs mūsu Baznīcā būtu koordinēts:
Pāvils Brūvers – Liepājas bīskaps, misijas darba vadītājs LELB
Helēna Andersone – Arhibīskapa asistente
Dr. Sandra Gintere – Lutera Akadēmijas docente
Dr. Didzis Stilve – Lutera Akadēmijas docents
Raimonds Mežiņš – Sv.Gregora misijas centra direktors
Artis Puriņš – Misijas „Luterāņu Stunda” direktors
Artis Eglītis – Koncertakcijas „Ziemassvētku Roze” vadītājs,  PVI  koordinators

Tātad, ņemot vērā Misijas konferences atzinuma 1. punktu, mūsu tuvākais uzdevums ir turpināt izglītot draudzes misijas jautājumos. Tā kā katrā diecēzē stāvoklis ir nedaudz atšķirīgs,  esam paredzējuši rīkot atsevišķas misijas konferences diecēzēs. Liepājas diecēzē misijas konference paredzēta vēl šajā gadā – 22. septembrī Saldū, Sv. Gregora misijas centrā. Rīgas un Daugavpils diecēzēs konferences paredzētas 2013. gada sākumā.  Šajās konferencēs notiks ne vien draudžu izglītošana misijas jautājumos, bet arī misijas darba pieredzes apmaiņa, kā arī sadraudzība mācītāju un draudžu locekļu starpā.

Draudžu sadraudzības kopšanai š.g. 18. augustā Liepājas diecēzē paredzēta Pateicības diena Rendā. Aicinām tajā piedalīties draudžu locekļus arī no citām diecēzēm. Dalības maksa 1 Ls! Līdzi jāņem stāsts par savu draudzi – viss, par ko mēs pateicamies Dievam un ko mēs no Viņa vēl gribam izlūgties. Pieteikšanās pie evaņģēlistes Agritas Staško agrita.stasko@inbox.lv  tel. 29681195.

Mācītāju atbildības vairošanai par misijas darbu draudzēs esam paredzējuši š.g. rudenī organizēt teoloģisku konferenci par misijas darba aktuālākajiem jautājumiem.

Par mūsu misijas darba iedvesmojošo tēlu esam paturējuši mākslinieces Anitras Vanagas veidoto logotipu, kura centrā ir Kristus monogramma, kas mums vienmēr atgādina Kristus pavēli: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis.” Baloži, kas no abām pusēm ietver Kristus monogrammu, simboliski norāda uz sadraudzību - misija nozīmē Kristus mīlestībā vienotu cilvēku kopību.  Un mazās maizes drupačiņas simbolizē Kristus apsolījumu, ka tā, kā Dievs baro mazos putniņus, tā arī mums nekas netrūks, lai savu darbu paveiktu. Tas lai mūs iedrošina, ka vienmēr varēsim pabarot izsalkušos ar Kristus mīlestību!

Lai Dievs svētī katru no Jums! Lai Dievs svētī misijas darbu mūsu Baznīcā,  ka mēs aizvien vairāk pieaugam Kristus mīlestībā un kļūstam aizvien spējīgāki un efektīvāki Kristus misijas pavēles pildītāji!

Sirsnībā -
+Pāvils
Liepājas bīskaps

P.S.  Ieskatu par aizvadīto Misijas konferenci 14.aprīlī varat gūt, arī apskatot
fotogaleriju>


© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »