2024. gada 17. jūlijs
Vārda dienas: Aleksis, Aleksejs

LELB Sinode

LELB Sinode (LELB Satversmē "Latvijas Sinode") ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcējas vismaz vienu reizi četros gados. Latvijas Sinodi sasauc un sagatavo LELB Virsvalde. 

Sinodes dalībnieki ir: arhibīskaps, bīskapi, LELB Virsvaldes locekļi, prāvesti, draudžu mācītāji un palīgmācītāji, mācītāju pienākumu izpildītāji un draudžu delegāti - draudžu priekšnieki vai viņu vietā citas draudžu padomju pilnvarotas personas. Ja draudzē kalpo vairāki mācītāji, tad šīs draudzes padome ievēl tik delegātus, cik tai ir mācītāju.

Sinodi sasauc un sagatavo Virsvalde, atklāj arhibīskaps, vada Sinodes ievēlēts prezidijs, kura sastāvā ir arhibīskaps.

Sinodei ir tiesības pieņemt un grozīt Satversmi, izdot Baznīcas noteikumus vai atcelt un grozīt pastāvošos noteikumus, apstiprināt LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģiju, apstiprināt jaunas un likvidēt pastāvošās LELB darba nozares, lemt jautājumus par LELB attiecībām ar valsti un citām konfesijām, lemt par LELB pievienošanos starpkonfesiju līgumiem, par iestāšanos starptautiskās reliģiskajās organizācijās un baznīcu apvienībās un par izstāšanos no tām, dibināt diecēzes un ievēlēt diecēžu bīskapus, noteikt draudžu iemaksu apjomu LELB vispārējām vajadzībām, noklausīties un apspriest pārskatus par LELB saimniecisko dzīvi un ziņojumu par LELB garīgo dzīvi un stāvokli u.c..

LELB Sinodes pārējie uzdevumi ir noteikti LELB Satversmes 74. pantā.

Starp kārtējām Sinodēm steidzamāku jautājumu izskatīšanai un lemšanai var tikt sasaukta Ārkārtas Sinode.

Pēdējo LELB Sinožu lēmumi:
                                  - LELB 29. Sinodes lēmumi
‍                                         Satversmes labojumu priekšlikumi LELB ārkārtas 29. Sinodei

                                  - LELB 28. Sinodes lēmumi
                                  - LELB 21.Sinode 2004.g. 8.-9.jūnijā;
                                  - LELB ārkārtas 22.Sinode 2006.g. 14.oktobrī;
                                  - LELB 23.Sinode 2007.g. 5.-6.jūnijā;
                                  - LELB ārkārtas 24.Sinode 2008.g. 7.jūnijā;
                                  - LELB 25.Sinode 2010.g. 3.-4.decembrī;
                                  - LELB 26.Sinode 2013.g. 7.-8.jūnijā.


‍Anotācija LELB 27.Sinodes lēmumi

Anotācija
LELB 27.Sinodes protokols

Pielikums Nr 1 LELB 27 Sinodes lēmumprojektam Nr 1

Pielikums Nr.2 LELB Satversmes grozījum

‍Pielikums Nr.3 labojums Draudzes nolikumā

‍Pielikums Nr.4 LELB attīst. un tās darbības virzienu stratēģija

‍Pielikums Nr.5 GASN budžeta vadlīnijas 2017.-2020

‍Pielikums Nr.6 LELB budžeta vadlīnijas 2017.-2020. gadamPierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2024 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »