Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
https://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3338

Zvaigznes dienā

Redaktors
2024.01.06 15:36Mt. 2:1-12
Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja:
“Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.”
Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.
Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.
Un tie viņam sacīja: “Bētlemē, Jūdas zemē; jo tā raksta pravietis:
un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu Israēla tautu.”
Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku.
Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: “Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu.”
To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.
Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.
Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.
Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.

Šodien pārdomāsim Zvaigznes dienas notikumu, kuru mēdz saukt arī par “pagānu ziemassvētkiem”, jo tieši šajā dienā jaundzimušo pasaules Pestītāju apciemoja nejūdi – gudri vīri no austrumu zemes. Tas ir apbrīnojami kā Dievs vadīja šos vīrus no tālas zemes pie Kristus. Pārdomāsim to kā Dievs vēlas vadīt mūs katru šīs dzīves svētceļojumā.

Tas izklausās pārsteidzoši, lai arī mūs vadītu, Dievs izmanto radību – visu visumu! Jau minētie vīri savā zemē pie debesīm ieraudzīja spožu zvaigzni. Tas bija ļoti neparasts debesu spīdeklis, kuru cilvēce nekad agrāk vēl nebija redzējusi. To redzēja visi zemeslodes iedzīvotāji, jo Kristus kā Glābējs nāk pie visiem. Un ļaudis to redzot saprata, ka tā ir zīme par jauna Ķēniņa piedzimšanu. Taču tikai šie saskaņā ar Baznīcas tradīciju trīs ķēniņi – Kaspars, Melhiors un Baltezers atstāja savas mājas un, sekojot neparastajai zvaigznei, devās ceļā, lai uzmeklētu jaundzimušo Ķēniņu un Viņu pielūgtu. Dievs izmanto radīto pasauli, lai palīdzētu arī mums nokļūt pie savas dzīves aicinājuma. Grāmatā “Alķīmiķis” Pols Koelju raksta, ja sekojam savam Dieva dotajam sapnim, tad visa pasaule sadodas rokās, lai mums palīdzētu! Neparasta zvaigzne pie debesīm vadīja vīrus no austrumu zemes. Visuma Kunga rīcībā ir visa pasaule, lai vadītu un uzrunātu mūs. Kad pēdējo reizi esi piedzīvojis to, ka Dievs tevi uzrunā caur radīto pasauli – tās skaistumu vai kādām dabas parādībām? Jēzus ir dzīvais un radošais Dieva Vārds, caur kuru viss ir tapis radīts./Jņ.1:3/ Tas nozīmē, ka visa radības liecina par Kristu. Vīriem no austrumu zemes par Jēzus atklāsmes kanālu kļuva Dieva radītā pasaule un tajā kāda ļoti neparasta zvaigzne. Lai arī Tu piedzīvotu Dieva vadību caur radīto pasauli, ir tik svarīgi atrasties un būt dabā. Vīri (lielākoties) labi jūtas dabā – makšķerējot, skrienot, pastaigājoties, braucot ar laivām pa upēm, kāpjot kalnos u.t.t. Mūsu laikmeta cilvēki tik daudz laika pavada telpās, tāpēc arī mums ir jāiziet ārā no savām mājām un jāpiedzīvo Dieva pieskāriens caur dabu. Dievs nav daba, taču Viņš nepārprotami atklājas dabā. Tāpēc Jēzus stāsta līdzības par putniem, lauku lilijām, graudiem, sinepju sēkliņu u.t.t. Galu galā, Viņš pats sevi salīdzina ar vīna koku./Jņ.15:5/ Kad atrodos dabā vienmēr piedzīvoju patiesu atpūtu un atspirdzinājumu kā miesai, tā arī dvēselei. Tā ir visskaistākā katedrāle Dieva godam!

Otrs kanāls, caur kuru minētie vīri piedzīvoja Kristus vadību bija – pravietojumi vai apsolījumi par Kristus piedzimšanu Dieva Vārdā – Svētajos Rakstos. Kad gudrie vīri nonāca Jeruzālemē viņi jautāja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē.”/Mt.2:2/ Dieva atklāsme dabā ir pārsteidzoša taču tā nebūt nav pilnīga. Esot tikai dabā un Dieva klātbūtni nemeklējot nekur citur, var apmaldīties (pat ļoti apmaldīties!), šķiet, ka tieši tā notika ar minētajiem vīriem. Kaut kādu iemeslu dēļ viņi bija pazaudējuši ceļu un tāpēc Jeruzalemē jautāja pēc citām norādēm par Kristus dzimšanu. Rakstu mācītāji atšķīra Mihas grāmatu un atklāja, ka Betlēme ir vieta, kur jāmeklē Kristus./Mt.2:5/ Arī mums daudzo pienākumu gūzmā nereti iznāk apmaldīties un pazaudēt īsto ceļu. Vai veltām laiku tam, lai lasītu, pārdomātu un ieklausītos Dieva Vārdā – Bībelē? Vai katru dienu atrodam kaut nedaudz laika, lai atvērtu Svētos Rakstus? Ja to nedarām, tad dzīvē, attiecībās un darba pienākumos var ļoti apmaldīties un pazaudēt īsto virzienu. Lai tā nenotiktu ir svarīgi ieklausīties 119.Psalma vārdos: “Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.”/105/ Pazaudēto Kristus dzimšanas zvaigzni radībā gudrie vīri atrada Dieva Vārdā. Kur mēs meklējam norādes, kad esam apmaldījušies? 

Trešais kanāls, caur kuru Dievs vēlas vadīt ikvienu cilvēku, ir Dieva ģimene. Sekojot Bībelē atklātajai Kristus dzimšanas zvaigznei, gudrie vīri nonāca pie nama un tajā iegājuši, tie atrada bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti (un Jāzepu)./Mt.2:11/ Dieva Vārds minētos vīrus aizveda tur, kur atradās svētā ģimene – Jāzeps, Marija un jaundzimušais Kristus. Dieva Vārds, darbodamies mūsos savā spēkā, rada ilgas būt kopā un kopībā ar Dieva ģimeni – Viņa draudzi – ar brāļiem un māsām Kristū. Via de Cristo kustībā ir teiciens: “Izolēts kristietis ir miris kristietis!” Dievs mūs caur Kristus dzimšanu sauc par saviem draugiem, lai mēs izdzīvotu kādas ļoti īpašas – draudzības pilnas attiecības arī savā starpā. Jāzeps un Marija bija ļoti viesmīlīgi un draudzīgi, uzņemot nepazīstamus vīrus, kuri runāja svešā valodā. Svētā ģimene nekurnēja par sešiniekiem savās mājās, bet priecājās par šiem neparastajiem viesiem. Pārdomāsim: kā mēs kā Dieva ģimene uzņemam savā vidū tos, kuri dievnamā ienāk pirmo reizi? Vai šie ļaudis mūsu vidū jūtas gaidīti kā mīlošā ģimenē un draugu lokā? Jēzus saka, ka Viņa ģimeni pazīst pēc mīlestības brāļu un māsu starpā./Jņ.13:35/ Baznīcai ir jābūt kā Kristus piedzimšanas zvaigznei, kura palīdz ļaudīm nonākt pie Jēzus, rādot mīlestības un draudzības ceļu. Tāpēc Pestītājs mūs sauc par pasaules gaismu./Mt.5:14/ 

Nākamais kanāls, caur kuru atklājas Kristus, ir pielūgsme. Lasījumā dzirdējām: “Namā iegājuši… (gudri vīri)… Viņu pielūdza.”/Mt.2:11/ Kristus dzimšanas zvaigzne atspīd visiem, kuri meklē draudzību ar Viņu lūgšanās, pateicībā, Dieva slavā un pielūgsmē. Pāvils Gara vadīts aicina: “Lūdziet Dievu… ik brīdi.”/Ef.6:18/ “Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam… Jēzus… Vārdā.”/Ef.5:20/ Patiesa pielūgsme, kā to redzam pie gudrajiem vīriem, ietver pazemošanos: “Tie nometās ceļos un Viņu pielūdza.”/Mt.2:11/ Kā dzied reizēm pravietiskā īru grupa U2: “Ja gribi skūpstīt debesis, mācies mesties ceļos!” Pazemība ir stāvoklis, kurā neizvirzām prasības vai savus nosacījumus, neliekam Dievam darboties pēc mūsu ‘programmas’. Tas ir dvēseles stāvoklis, kuru skaisti iemieso Marija – Viņa Dievam sacīja: “Lai notiek (tas, ko Tu gribi)!”/Lk.1:38/ Pazemīga sirds Dievam saka: “Lai notiek ar mani pēc Tava prāta!” Vai vēlies pievienoties šai lūgšanai un piedzīvot, ka debesis Kristū noskūpsta Tevi? 

Radītā pasaule, dzīvais Dieva Vārds, Jēzus ģimene un pielūgsme ir ‘vietas’ vai drīzāk pieredzes, kurās ikvienam var atspīdēt Kristus piedzimšanas zvaigzne. Lai tā spīdēdama mūsu sirdīs, arī citiem rāda ceļu pie Betlēmē dzimušā pasaules Pestītāja!

Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes, Brocēnu, Gaiķu draudžu mācītājs - Guntis Apriķis