2020. gada 04. augusts
Vārda dienas: Romāns, Romualds, Romualda

LŪGŠANA PAR LATVIJAS VALSTI, NOSLĒDZOT LATVIJAS SIMTGADI

iesūtīts: 2018.12.29 14:53

Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. draudzes evaņģēlists Ingmārs Ļakas un draudzes mācītājs Dr. Guntis Kalme dalās iniciatīvā par godu Latvijas simtgades noslēgumam. Šī iniciatīva ir šī lūgšana, kas veidota simtgades noslēgumam, bet ar attiecīgu nelielu labojumu 8.rindkopā lietojama arī citos valstiski nozīmīgos un svinīgos brīžos u.tml.


‍LŪGŠANA PAR LATVIJAS VALSTI, NOSLĒDZOT LATVIJAS SIMTGADI
‍-Svētīga tā tauta, kurai tas Kungs ir par Dievu! (Ps 144, 15)

Debesu Tēvs, Tu mūs esi mīlējis tik ļoti, ka sūtīji savu vienpiedzimušo Dēlu, caur kuru Tu piedod mūsu grēkus un dziedē mūsu vainas. Tu izglāb mūsu dzīvību no pazudināšanas un vainago mūs ar Savu patiesību, žēlastību un mīlestību.

Draudze: Dievs, Tevi slavējam, Dievs Kungs, Tev pateicam!

Tēvs, radot cilvēkus, kā pirmo uzdevumu tiem liki kopt un sargāt (1Moz 2, 15) viņiem uzticēto zemi – Ēdeni. Mums tāda ir Latvija, tāpēc pateicamies Tev par tai dotajiem zināmajiem un nezināmajiem kopējiem un sargātājiem – visiem, kuri militārās un nemilitārās cīņās un karos iestājās un iesaistījās, lai izcīnītu, aizstāvētu vai atgūtu tās neatkarību un dara to joprojām.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Pateicamies Tev par mūsu Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, kas diendienā sargā Dzimteni, pateicamies par Zemessardzi, kas brīvprātīgi savā brīvajā laikā apgūst Tēvzemes aizstāvja prasmes. Pateicamies par Jaunsardzi, patriotiskiem jauniešiem, kuri no mazotnes vai pusaudža gadiem mācās, ka sava Dzimtene ir ne tikai jākopj, bet arī jāsargā.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Palīdzi mums aizvien atcerēties un saprast, ka Latvija nav vēsturiska nejaušība, bet ka tā ir gadsimtiem ilgi briedusi tās pamattautas – latviešu – vajadzība pēc valstiskas pašnoteikšanās. Liec vienmēr atcerēties, ka esam latviešu kristieši un abas šīs vērtības – mūsu tautiskā piederība un kristīgā ticība – ir vienlīdz svarīgas mūsu kā tautas esībai.

Draudze: Palīdzi, stiprini un atjauno mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Kungs liec saprast, cik ļoti esam Tevis apdāvināti. Mums, latviešiem, Latvijas valstnācijai ir sava zeme, valoda, kultūra, suverenitāte, vēsture un nācijas varoņgars. Māci mums šīs Tevis dotās dāvanas tā kopt un sargāt, lai Tava godība tajās atmirdzētu jo spožāk!

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Paldies par Latvijas skaisto dabu, kuru neposta baisas dabas stihijas. Pateicamies, ka esi apveltījis mūs ar jūru, upēm, ezeriem, mežiem un auglīgu zemi. Dāvā tautai pastāvīgu gribu dzīvot šajā zemē, Tavā lielajā dāvanā, kopt tās skaisto dabu, laukus, pļavas un visu, kas veido Latvijas skaisto ainavu, nevis to izsaimniekot un neapdomīgi postīt. Māci mums gudrību saprātīgi rīkoties ar tās dabas bagātībām.

Draudze: Saudzi un māci mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Palīdzi mums ar rūpību izturēties pret Tavu dāvanu, ko lietojam ikdienas, – mūsu seno un skaisto valodu –, lai to koptu, pilnveidotu un attīstītu, nevis piesārņotu ar žargonu vai aizguvumiem no citām valodām. Ļauj mums tajā aizvien pilnīgāk izteikt Tavu patiesību un slavēt Tavu mīlestību uz latviešu tautu.

Draudze: Sargi un māci mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Pateicamies, ka Latvijas simtgadē, mēs – latviešu nācija –, varam svinēt Tavu lielo dāvanu, valsts pamatu pamatu – savas tautas valstsgribu –, kas ļāva izrauties no apspiestības, citu tautu aizbildniecības un nu jau veselu gadsimtu iestāties par savas tautas tiesībām uz neatkarību un pašnoteikšanos, lai būtu to 196 tautu vidū, kurām ir savs valstiskums, nevis būtu starp tiem tūkstošiem, kas joprojām smok citu pakļautībā.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Pateicamies, ka devi mums izcilus politiķus, kuri kara posta vidū, lielvaru apdraudēti, neiespējamos apstākļos, nāca klajā ar gribu dibināt Latvijas valsti un spēja vienoties kopīgā darbā. Pateicamies par mūsu diplomātiem, kuri spēja izcīnīt Latvijas atzīšanu citu valstu vidū un pievērst Sabiedroto palīdzību mums.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Pateicamies, ka devi mums iniciatīvām bagātus virsniekus, kuri paši uzņēmās veidot pirmās bruņotās vienības, lai sargātu jaunizveidoto valsti. Pateicamies, ka viņu aicinājumam stāties tās aizstāvju rindās atsaucās daudzi latviešu studenti, skolnieki, jaunieši, vīri. Pateicamies, ka devi izcilus virsniekus, kuri prasmīgi, ar Sabiedroto atbalstu, izcīnīja Latvijas valsti. Patiecamies par sekojušajiem miera, jauncelsmes un uzplauksmes gadiem, kas ierindoja Latvijas valsti starp citām Eiropas labklājības valstīm.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Paldies, ka devi spēku pārdzīvot komunistu režīma šausmas Baigajā gadā. Paldies par tiem cīnītājiem, kuri, lai arī par dārgu morālo cenu – iesaisti Latviešu leģionā –, tomēr varēja cīnīties vismaz pret vienu okupantu – sarkano mēri. Paldies par latviešu patriotiem, kuri pagrīdē un kara beigās arī bruņoti cīnījās pret vācu okupāciju. Paldies par leģionāriem un patriotiem, kuri viņiem pievienojās, lai turpinātu cīņu par Latvijas neatkarību divpadsmit gadu partizānu karā. Paldies par viņu atbalstītāju pašaizliedzību un drosmi.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Paldies, ka uzturēji mūsu tautas valstgribu gara zemdegās piecdesmit gadu komunistu okupācijā, ka arī šajā laikā Tu atradi tos, kuri pilnīgi bezcerīgos apstākļos pretojās tautas garīgai, morālai, kulturālai mankurtizācijai, ka piecēli un pulcēji latviešus Atmodai, ļāvi atgūt valstisko neatkarību un aizstāvēt to Janvāra barikāžu laikā.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Dod Tēvs, tādu pat drosmi arī šodienas pilsoniskajās cīņās, kad jāstājas pretī nu jau pašu tautiešu politiskai korumpētībai, gļēvumam un bezmugurkaulainībai. Palīdzi pastāvēt arī pret citu valstu politisko spiedienu, ideju un vērtību karu, kas posta mūsu tautas patību. Neļauj tautai aizklīst pasaulē globalizācijas izraisīto ekonomisko grūtību dēļ. Tiem, kuri aizbraukuši, neļauj zaudēt saikni ar Tēvzemi un liec jo drīz atgriezties mājās.

Draudze: Sargi, uzturi un atjauno mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Pateicamies par latviešiem Trimdā, kuri gadu desmitiem diplomātiski cīnījās, lai lielvalstis neaizmirstu Ļaunuma impērijas nodarījumus Latvijai, lai veicinātu tās neatkarības atgūšanu. Paldies, ka izveidoji ārlatvijas Baznīcu, kura ilgstoši palīdzēja Baznīcai Latvijā un sekmēja latviskuma saglabāšanu.

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Lūdzam, Tēvs, par Latvijas valsts nākotni. Lūdzam par tās garīgo, morālo, politisko, ekonomisko un kultūras atjaunotni. Lai esam lepni par tautas pagātnes dižgariem, lai viņu gara lielums aizvien ir atgādinājums pašiem neieslīgt ikdienas sīkumainībā un mietpilsonībā.

Draudze: Atjauno un stiprini mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Atgriez mūs pie latviskiem tikumiem – čakluma, strādīguma, iniciatīvas, taisnīguma, labsirdības, saticīguma un dainiskas skaistuma izjūtas. Atbrīvo no slinkuma un nenovīdības. Atņem tieksmi žēloties un kritizēt, tās vietā liec pateicību un savstarpēju labvēlību.

Draudze: Palīdzi mums, ak Kungs un Dievs!

Lūdzam par tiem, kuriem dota vara lemt lietas, kas skar mūs visus. Kungs, veicini lēmumus, kas uztur, veido un attīsta tautu, bet apturi tos, kas kaitē Latvijai un latviešu tautai. Lūdzam par Valsts prezidentu, Ministru prezidentu un ministriem, visiem, kuriem vara lemt mums svarīgas lietas – dāvā viņiem svētību, gudrību un drosmi rīkoties krietni un nesavtīgi tautas interesēs. Dod tiem, kuriem teikšana un vara Latvijai būtiskos jautājumos, palīdzību no augšienes, izturību un mugurkaulu pretoties lielzemju un oligarhu savtīgām interesēm, globalizācijas neprognozējamajām briesmām un ultraliberālisma postam, kas tiecas izšķīdināt tradicionālās garīgās, morālās un nacionālās vērtības.

Draudze: Sargi, uzturi un ved mūs pa taisnības ceļu, mīļais Kungs un Dievs!

Palīdzi mums atcerēties, ka, lai arī kādi trūkumi piemistu Latvijai, taču tā ir MŪSU VALSTS, ka nav mums citas, ka tieši šo Tu esi mums dāvājis, ka par šo mūsu senči ir cīnījušies, ka šo esam aicināti kopt un sargāt. Palīdzi saprast, ka, lai cik nepilnīga tā nebūtu mūsu pašu grēcīguma dēļ, taču mums ir iespēja arī pašiem pret tās nepilnībām pilsoniski cīnīties. Palīdzi mums nenovērsties no sava valstiskuma, jo citādi atkal tiksim citas valsts pakļauti un apspiesti. Ļauj apjēgt, ka sava brīvība ir nemitīgi jāaizstāv un jāattīsta.

Draudze: Pasargi, stiprini un māci mūs kā, mīļais Kungs un Dievs!

Palīdzi nepievilties ar ieraušanos sevī, ieslīgšanu apātijā un tās izraisītajā bezatbildībā. Dod spēku nepieļaut, ka mūsu nekā nedarīšanas dēļ ļaunums triumfē. Liec aizvien no jauna būt aktīviem, iesaistoties latviešu tautai nozīmīgās norisēs, jo esam Tevis, Dievs, iepriekšējo, šīs un nākamo paaudžu un savas sirdsapziņas priekšā atbildīgi par Latvijas valsti, Tavu dāvanu.

Draudze: Pasargi, stiprini un iedrošini mūs, mīļais Kungs un Dievs!

Tēvs, vairo šīs zemes pamatnāciju, svētī ģimenes, stiprini tās, atjauno irstošās, jaundibinātām piešķir veselīgas atvases. Dod vecākiem spēku un gudrību tās audzināt par krietniem savas zemes pilsoņiem un patriotiem. Tad rādi tiem ceļu uz Jaunsardzi un Zemessardzi.

Draudze: Ved mūs pa Savu ceļu, Tēvs, un palīdzi no tā nenoklīst!

Liec saredzēt Tavu gaismu visu gadagājumu cilvēkiem Latvijas pilsētās un laukos. Stiprini, tos, kuri grūtībās, dziedini no neveselības, svētī tos, kuri viņus aprūpē un kopj.

Draudze: Palīdzi, dziedini un svētī mūs visus, mīļais Kungs un Dievs!

Atjauno Latvijas Baznīcu pilsoniski aktīvo garu, lai tās rastu iespējas, savstarpēji sadarbojieties, vairāk veltīties savas tautas garīgai, morālai un nacionālai atjaunotnei. Atjauno Latvijas kristiešu sirdis dedzīgā ticībā uz Tevi un savas dzīves aizvien aktīvākai veltīšanai kalpošanai Tev un saviem līdzcilvēkiem!

Draudze: Sargi, stiprini un atjauno mūs pēc Sava prāta, mīļais Kungs un Dievs!

Pateicamies, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, ka esi mūsu Dievs, ka Pestītāja Kristus vēsts nu jau gadsimtiem ir sludināta mūsu tautā!

Draudze: Gods un pateicība Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Palīdzi aizvien atcerēties, ko esi sacījis ar sava pravieša muti: Svētīga tā tauta, kurai tas Kungs ir par Dievu! (Ps 144, 15)

Draudze: Sargi, stiprini un atgādini mums to ikreiz no jauna, mīļais Kungs un Dievs!

Paldies, ka esi svētījis mūsu tautu ar Latvijas valsti!

Draudze: Paldies Tev, mīļais Kungs un Dievs!

Jēzus vārdā, āmen!

Draudze: Āmen!« atpakaļ

© 2020 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »