2018. gada 17. jūlijs
Vārda dienas: Aleksis, Aleksejs

Mūžības ceļā devusies Rita Brūvere

iesūtīts: 2017.08.04 21:31
Dzīvē gadās satikt Cilvēku, kurš nekad mūs neatstāj… arī tad, ja viņš ir Mūžībā.

27.jūlija vakarā mūžībā aizsaukta māsa Kristū – Rita Brūvere. Rita - uzticams un optimisma pilns cilvēks, zinoša, vienmēr smaidoša un saprotoša kolēģe, mīloša sieva, māte un vecmāmiņa.

Bēru dievkalpojums sestdien, 5.augustā Rīgas Domā 14:00. Izvadīšana Mārupes vecajos kapos (Kantora un Plieņciema ielu krustojumā)

Rita Brūvere (dzim. Lēvalde) dzimusi 1948.gada 12.oktobrī Frīdas un Alfrēda ģimenē, kur augusi kristīgā gaisotnē un cerībā uz reiz atkal neatkarīgu Latvijas valsti.
Topošais ārsts Pāvils Brūvers 1976.gada janvārī apprecējās ar toreizējo Latvijas čempioni kamaniņu braukšanā Ritu Lēvaldi. Pēc dažām nedēļām sekoja čekas kārtējais piedraudējums, un septembrī jaunlaulātajiem Latvija bija jāatstāj. Dzīvoja Ķelnē un Minhenē (Vācijā), vēlāk Prāgā (Čehijā), kur vīrs darbojās Radio “Brīvā Eiropa”.
Rita lepojās ar to, ka latviešu valodu bērniem Pēterim (1986) un Dāvim(1988), iemācījusi pati un pietiekami labi, lai viņi spētu Latvijā pabeigt skolu un turpināt izglītības iegūšanu. Ģimenē uzaudzināta arī audžumeita Jūlija.
Dzimtenē Brūveri atgriezās 2004.gadā, uzbūvēja māju un turpināja kalpot Dievam un Latvijai.
Rita Brūvere – uzticama sieva un palīgs vīram Pāvilam, gan Latvijā, gan trimdā, gan vīra studiju gados, gan darbojoties žurnālistikā, gan vēlāk, vīram kļūstot par mācītāju un visbeidzot, bīskapu.
Brūveru ģimene ir bijuši cīnītāji par brīvu Latviju, par atklātību un taisnīgumu, atvērtu sirdi un namu pret tiem, kam vajadzīga palīdzība. 1990.gadu sākumā Rita organizēja humānās palīdzības sūtījumus uz Latviju, lai caur draudzēm tās dalītu tiem, kuriem klājās visgrūtāk. Kad pavērās robežas, Brūveru mājai Minhenē cauri plūda pazīstamu un nepazīstamu ciemiņu straumes.
Atgriežoties uz dzīvi Latvijā, Rita Brūvere 2005.gada 10.janvārī uzsāka darbu LELB Konsistorijā kā Ārlietu komisijas sekretāre sākumā uz pusslodzi, vēlāk pilnu, bet 2007.g. jūnijā  Baznīca viņai uzticēja Ārlietu nozares vadītājas pienākumus. Pasliktinoties veselībai, Rita atgriezās darbā pusslodzē, līdz 2015.g. algotu darbu Ārlietu daļā atstāja, turpinot brīvprātīgi veikt LELB Ārlietu nozares vadītājas pienākumus līdz 2016.g.14.jūnijam. Viņas darba turpinātājs ir dēls – Dāvis Brūvers. 2016.gadā Ritai piešķirts baznīcas apbalvojums “Uzticības vairogs”.

Jēzus Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam.” (Jņ 11:25)

Mūžīgu mieru dodi, ak Kungs. Mūžīgā gaisma lai atspīd. Lai dus mierā!On the eve of July 27, our Lord called home a distinguished colleague, loving wife, mother and grandmother, sister in Christ - Rita Brūvere (born Lēvalde).

“And I heard a voice from heaven saying, Write: Blessed are the dead who die in the Lord from now on! Yes, says the Spirit, let them rest from their hard work for what they have done accompanies them.”(Rev. 14:13)

Born October 12, 1948 in the Christian family of Frida and Alfred, Rita was brought up in the hope that Latvia will once again be an independent state.

In 1976 the beginning doctor Pāvils Brūvers married the Latvia champion of that time in luge Rita Lēvalde. After a new KGB threat that followed several weeks later, in September the newlywed had to leave Latvia.

The Bruvers family lived in Cologne (Köln) and Munich (Germany), later in Prague (Czech Republic) where husband Pāvils worked in Radio ‘Free Europe’.

Rita was proud that she herself had been able to teach the Latvian language to their children Pēteris (1986) and Dāvis (1988), so that they were able to finish school in Latvia and continue further education. The foster daughter Jūlija has also been brought up in Brūvers family.

The Brūvers returned to Latvia in 2004, built their house and continued to serve God and Latvia. Rita Brūvere – a faithful wife and help to her husband Pāvils – both in Latvia and in exile, during the years of Pāvils’ studies, while he worked as a journalist, later when he became a pastor and finally was elected as a bishop of Liepāja.

The Brūvers family has been fighters for independent Latvia, openness and justice, with an open heart and house towards those who were in need. In the beginning of 1990 Rita organized human aid for Latvia in order to help through the congregations those who had little. When the Iron curtain fell, through the house of Brūvers family in Munchen fled streams of known and unknown people.

Having returned to Latvia, starting January of 2005 Rita Brūvere began working in the Consistory of the Evangelical Lutheran Church of Latvia as a Foreign Affairs secretary first part time, then full time. In 2007 she was elected the Head of the Foreign Affairs commission. Having faced the illness, she passed over to part time job, but in 2015 left the paid job in the Consistory, remaining the Head of the Foreign Affairs commission on a voluntary basis until June 14, 2016. Her son Dāvis Brūvers succeeded her, becoming an assistant in the Foreign Affairs department.

In 2016 Rita Brūvere has been awarded by the Evangelical Lutheran Church of Latvia with  ‘The Shield of Fidelity’.

R.Brūvere is survived by her beloved husband Pāvils and children: Pēteris, Dāvis with their families and daughter Julia.

The funeral service will be at Riga Cathedral August 5 at 14:00. Burrial at Mārupe Vecie kapi (corner of Kantora and Plieņciema streets).

May she rest in peace and rise in glory.

« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »