atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Jēzus Kristus aicina: Lai visi ir viens!
armilo
Iesūtīts: 2011.08.27 15:09:24
„Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.” (Jņ.17:21)

Paklausot mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus pavēlei, aicinu Arhibīskapu Jāni, bīskapus, prāvestus, mācītājus un visus Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) lajus uzsākt apvienošanās procesus ar Romas Katolisko Baznīcu.
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 27 . 28 . >>
AutorsZiņas teksts
armilo
# Iesūtīts: 2011.08.27 15:10:38
Mīļie brāļi un māsas Jēzū Kristū, šodien jūs uzrunāju Svētā Gara vadīts un iedrošināts. Man būtu bijis daudz vieglāk klusībā un nemanot izstāties no LELB, un neizsaukt uz sevi pārpratumu ugunis. Tomēr, kā visi pravieši, tā arī es bīstos Dievu, un nedrīkstu nepateikt to, par ko esmu aicināts runāt. Vispirms es vēlos pateikties LELB un īpaši Lutera Akadēmijai (LA) par lielisko teoloģisko izglītību, kura ir izveidojusi mani no nedroša, pēdējās rindās sēdoša baznīcēna, par katoliski domājošu Kristus mācekli. Izglītība LA, kā arī aktīva citu konfesiju mācību pētīšana ir novedusi pie atziņas, ka atšķirības konfesiju starpā ir adiaforas, tas ir, uz pestīšanu tiešā veidā neattiecas.

Vienkāršības labad visus kristīgās pasaules novirzienus varam iekļaut trijos galvenajos: Romas Katoliskā Baznīca (RKB), Ortodoksā Baznīca (OB) un Protestantu Baznīcas (PB). Visi māca vienu patiesību, ka pestīšana ir atrodama vienīgi ticībā uz Jēzu Kristu. Visi apliecina vienu ticību vienam Dievam trijās Personās – Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, un Kristus divām dabām – patiesajam dievišķumam un patiesajam cilvēciskumam. Kas tic un top kristīts, tas taps pestīts (Mk.16:16). Viss pārējais, kādā veidā tiek pasniegts Dieva evaņģēlijs ir otršķirīgs. Evaņģēliskā brīvība ļauj sludināt un svinēt dievkalpojumus tādā formā, kā vēsturiski un ģeogrāfiski tas ir izveidojies.

Protestani, kā galvenos apvienošanās šķēršļus min Pāvesta autoritāti, darbu teoloģiju, svēto kultu, priesteru celibātu, sakramentu izpratnes atšķirības u.c. Saskaņā ar (Mk.16:16) tās visas ir adiaforas. Otršķirīgas lietas arī nav mazsvarīgas, tomēr nav pamats sašķeltībai. Pravietis Mārtiņš Luters ir panācis Baznīcas reformāciju tādā pakāpē, ka šodien vairs nav iemesla ilgāk palikt nošķirtībā. Mēs varam nākt kopā zem mūsu dzimtās Romas Katoliskās baznīcas, un šīs adiaforās atšķirības risināt jau būdami katoļi, no iekšienes. Luters bija un palika katolis. Arī es izvēlos būt katolis un aicinu arī Jūs brāļi un māsas apzināties savu katoliskumu, tas ir piederību Vienai, Svētai, Katoliskai un Apustuliskai Baznīcai (Una, sancta, catholica et apostolica ecclesia)

Pāvesta autoritāte. Viens no lielākajiem pārpratumiem ir tas, ka protestanti saprot pāvesta amatu, kā antikristu, ko tulko kā kristus aizvietotāju. Pāvests nav Kristus. To viņš nekad nav teicis. To nevar izlasīt nevienā RKB dokumentā. Baznīcai, tāpat kā jebkurai organizācijai pasaulē ir vajadzīgs formāls tās vadītājs un pārstāvis sarunās ar valsts varām citām reliģiskajām organizācijām. Pirmā RKB bīskapa Pētera ticības apliecība Mt.16:16-19 tradicionāli tiek saprasta divos veidos. RKB to attiecina uz pāvesta autoritāti, OB uz pirmo bīskapu strap līdzīgajiem, un PB uz pašiem ticības apliecības vārdiem, nevis uz personu (Pēteri), kurš tos apliecina. Es jums saku, ka patiesība ir saņemot šos visu trīs uzskatus kopā, kas absolūti nerunā viens otram pretī, bet tieši otrādi, trīskārtīgi paskaidro un nostiprina pāvesta autoritāti.

Darbu teoloģija. Arī šis savulaik pamatotais strīdus jautājums šodien ir izrunāts un ir pieņemta kopīga deklarācija par taisnošanas mācību (JOINT DECLARATION ON THE DOCTRINE OF JUSTIFICATION by the Lutheran World Federation and the Catholic Church). Kam ir interese, tie variet internetā to izlasīt. Par to sīkāk šeit neizteikšos, tikai vēlreiz uzsvēršu, ka mums ir kopīga izpratne par pestīšanu, un tas ļauj mums būt vienai Katoliskai Baznīcai.
Par svēto kultu. Šis jautājums ir adiafors, tātad nedrīkstētu būt par šķelšanās pamatu. Luterāņiem karojošā Baznīca beidzās kareivim nomirstot, bet katoļiem Kristus kareivis turpina cīņu par palicēju dvēselēm. Evaņģēliskā brīvība ļauj brīvi līdzās pastāvēt šiem abiem viedokļiem, un ir nepieļaujami apkarot vienam otra atziņu šajā jautājumā.

Priesteru celibāts. Arī šis jautājums ir tradicionāli izveidojies, Dieva kalpu efektivitātes palielināšanai. Svētajos Rakstos mēs to varam vienkārši pamatot vērojot paša Kristus kalpošanu, apustuļu aicināšanu no vīriešu vidus, kā arī vērojot Pāvila kalpošanu. Raksti māca, ka ir iespējama bīskapu kalpošana arī laulības kārtā. Ir godīgi jāatzīst, ka pastāv abas minētās kalpošanas iespējas, un tās nevajadzētu vienai otru apkarot. OB ir lielisks piemērs, kur kalpo gan precēti, gan neprecēti priesteri. Luterāņu mācītāji pievienojoties katoliskajai baznīcai varēs palikt savā laulībā.

Sakramentu izpratne, tāpat, kā viss adiaforais ir ticis formulēts attiecīgi katras tradīcijas vēsturiskajai attīstībai. RKB un OB tie septiņi, bet PB tie ir divi. Luters runājot par gandares sakramentu atzina ka sakramenti varētu būt divi ar pusi. Katrā ziņā, par diviem galvenajiem sakramentiem, kas attiecināmi uz dvēseles pestīšanu baznīcās ir vienota izpratne. RKB, OB, un PB atzīst viena otras kristību, kas veikta pēc formulas: Tēva, Dēla un svētā Gara vārdā ar ūdens elementu. Otrs pestīšanai būtiskais sakraments ir Kristus miesa un asinis, kurā mums tiek dota grēku piedošana. Lai arī pastāv nianses šī sakramenta skaidrošanā, tomēr pamatā valda vienprātība, ka konsekrētajā maizē un vīnā, patiesi ir klātesošs mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus.

Citās atšķirībās šobrīd nevēlos iedziļināties, jo tā es atšķaidīšu galveno šī raksta mērķi: atgādinājumu par Kristus vienotības pavēli saviem mācekļiem. Tas, uz ko es nobeigumā vēlos vērst luterāņu un līdz ar to ortodoksu un visa protestantiskā spārna uzmanību, ir Kristus apsolījums, kas sekos Viņa pavēles izpildīšanai: PASAULE TICĒS, KA DIEVS IR KRISTU SŪTĪJIS. Tādēļ jau daudzi netic kristīgajai vēstij, ka esam sašķelti. Neticīgie un citticīgie klasiski jautā, kā tas var būt, ja ir viens Dievs un viena ticība, tad kādēļ ir tik daudz, naidīgi noskaņotu kristīgo konfesiju. Mans aicinājums apvienoties vienā Katoliskajā Baznīcā, nav emocijās vai „mazo brāļu kompleksos” balstīts, bet ir mans un ikviena Kristus mācekļa pienākums pret Sava Kunga gribu. Protestanti parasti apmierinās ar ideju, ka nav nepieciešama redzama un organizatoriska vienība, jo Dievs jau redz visus patiesi ticīgos, un katoliskā Baznīca var mierīgi palikt neredzama pasaulei. Daļēji tā ir taisnība, tikai ko iesākt ar Kristus pavēli, kurai viņš ir pievienojis nepārprotamu apsolījumu? Un šis apsolījums attiecās nevis uz apslēpto ticīgo saimi, bet uz reālo, redzamo Baznīcu konkrēti šajā pasaulē. Ar šī aicinājuma raksta publicēšanas brīdi es pievienojos Romas Katoliskajai Baznīcai, un aicinu sekot manam piemēram visus Kristū mīļotos luterāņus. Lai Dievs mūs šajā laikā īpaši svētī un pasargā. Āmen.

Lai visi ir viens - lai pasaule ticētu!

Kristus mīlestībā,
Bijušais LELB evaņģēlists ArtūrsP.S.

Šis nav akadēmisks raksts, bet rakstīts no sirds uz sirdi. Ja LELB garīdzniecība un laji noraidīs rakstā pausto katolisko aicinājumu, tad es joprojām ļoti cienīšu luterāņus, un kungs Kristus joprojām ļoti mīlēs luterāņus. Ja LELB atsauksies katoliskajam aicinājumam, kas stāv rakstīts (Jņ.17:21), tad mans prieks būs pilnīgs un es priecāšos Svētajā Garā, kopā ar mūsu Pestītāju un viņa eņģeļiem, un visiem svētajiem debesīs un virs zemes. Āmen, āmen!
Tēvs Indriķis
# Labojis Tēvs Indriķis : 2011.08.27 15:17:43
armilo, karsts laiks, vai ne!
Un man tīri labi patīk evaņģēliskais katolicisms.
Un kā es teicu, Rk atceļot Lutera ekskomunikāciju, lietas virzītos pašas no sevis.
Papriekš ir jānoārda arī no Rk puses šādas garīgās barjeras.
Plus, Latvijas Romas Katoļu baznīcas oficiālā valoda - lotgaleišu izlūksne ir ausij diezgan kaitinoša un man, kursim, to diendienā klausīties būtu apgrūtinoši.
Memekija
# Iesūtīts: 2011.08.27 15:22:01
Bet kas tādā gadījumā notiks ar visiem tiem ļautiņiem, kuru ticība ir balstīta uz naidu pret kādu citu, ne savu grupiņu?
Bible reader [81.198.179.63]
# Iesūtīts: 2011.08.27 15:25:05
Tēvs Indriķis tā kā tie ventiš runā, arī var dažam labam ausī griezt
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.27 15:26:13
armilo
Ta ir tava izvele..lai Dievs tev paliidz!
Tēvs Indriķis
# Labojis Tēvs Indriķis : 2011.08.27 15:26:19
Bible reader [81.198.179.63] Ventiš rune to īst latvj mēl.
Bus mums, kuršem, atkal jākāpj tais kuģes un jādodes uz to balamutig Rīg un jāpabeidz ko tie mūs sentēv nepadarīj līdz gāl pēc to Rīg dibinašn.
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.27 15:39:06
Memekija
kurus ljautinjus tu domaji?
Memekija
# Iesūtīts: 2011.08.27 15:50:36
dafne
nu, tos superkonfesionālos. Nu, piemēram, vai tad KLB vispār spētu pastāvēt bez kašķa pret katoļiem?
dafne
# Labojis dafne: 2011.08.27 15:55:09
armilo
es visu varu meginat saprast,bet kapec tu uzskati Jn.Ev.17:21 par Kristus paveli mums,to nesaprotu..
ta ir Jeezus luugsana Teevam...par mums...
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.27 15:57:37
Memekija
es tik siki nezinu par KLB..bet kaskigie jau ir visaas konfesijaas
armilo
# Iesūtīts: 2011.08.27 16:24:44
dafne
es visu varu meginat saprast,bet kapec tu uzskati Jn.Ev.17:21 par Kristus paveli mums,to nesaprotu..
ta ir Jeezus luugsana Teevam...Tā ir Jēzus lūgšana Tēvam, un vienlaicīgi pavēle mācekļiem. Es tur izlasu Jēzus vēršanos gan pie Tēva, gan pie mācekļiem. No Jēzus lūgšanas Tēvam mēs varam uzzināt Viņa gribu attiecībā uz mums. Ja Jēzus šādu lūgšanu ir izteicis, tad mūsu pienākums ir darīt visu lai tas notiktu, nevis stāvēt tam pretī. Tas ir diezgan pajocīgi domāt, ja jau Jēzus lūdza Tēvam, ka man ar katoli jābūt vienībā, tad tas nozīmē kad man ar katoli nav jābūt vienībā, jo Jēzus lūdza to Tēvam nevis man. Nejūti sava jautājuma absurdumu?
armilo
# Iesūtīts: 2011.08.27 16:29:18
Tēvs Indriķis
"Un kā es teicu, Rk atceļot Lutera ekskomunikāciju, lietas virzītos pašas no sevis."

Tādēļ vien ir vērts "iefiltrēties" katoļos, lai no iekšienes viņiem mīlestībā izskaidrotu visu patiesību par pravieti Luteru, nevis sarunāties aiz Berlīnes mūra, un pa brīdim apmētāties ar tomātiem laipnībām.
armilo
# Iesūtīts: 2011.08.27 16:32:33
Memekija
Bet kas tādā gadījumā notiks ar visiem tiem ļautiņiem, kuru ticība ir balstīta uz naidu pret kādu citu, ne savu grupiņu?

Cik tad ilgi cilvēks var naidoties? Naids ir signāls tam ka apstājusies ir garīgā izaugsme. Atliek vien novēlēt naidīgajiem pieaugt garā un patiesībā.
Memekija
# Iesūtīts: 2011.08.27 16:36:55
armilo
+
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.27 16:51:08
armilo
vai Jezus nav pietiekossi skaidri izteicis paveles macekljiem..kapec tu ielasi tur to,kas nav rakstits?
armilo
# Labojis armilo: 2011.08.27 16:55:16
dafne

vai tur ir rakstīts, lai visi ir viens? tā ir nepārprotama Kristus pavēle, ar vēl nepārprotamāku apsolījumu, kuru Kristus lūgšanā ieliek Tēva rokās.
Memekija
# Iesūtīts: 2011.08.27 16:59:27
armilo Dievā tāpat visi IR viens, vienalga, vai grib to atzīt, vai nē.
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.27 17:00:25
armilo
jaa...tikai kas tie "visi ir",man skiet pirms tam 20 pants to labi paskaidro,ne
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.27 17:05:20
armilo

Tu man tiešām uzjautrināji. Vispirms ar to, ka pāvests ir adiafora lieta. TEv, cik saprotu, ir pamaza saprašana par adiaforisma jēdzienu un statusu. Otrkārt, ka mums būtu jāapvienojas zem RKB paspārnes. Bet varbūt otrādi - ka RKB zem luterāņiem?

Bet pavisam nejēdzīgi ir, lūk šis:
Tā ir Jēzus lūgšana Tēvam, un vienlaicīgi pavēle mācekļiem. Es tur izlasu Jēzus vēršanos gan pie Tēva, gan pie mācekļiem.. Ja Jēzus šādu lūgšanu ir izteicis, tad mūsu pienākums ir darīt visu lai tas notiktu, nevis stāvēt tam pretī.

Kā tas ir iespējams - lasīt vienu, bet saprast kaut ko citu. Vai tu neesi gadījumā slims?
armilo
# Iesūtīts: 2011.08.27 17:07:56
dafne

20 pants gan visu labi paskaidro, tikai nav īsti skaidrs, ko Tu ar to domā.
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 27 . 28 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 30 , pavisam kopa bijuši: 340191