atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas visiem Foruma lietotajiem Palīdziet izvērtēt šo rakstu 10tās tiesas sakarā
Kasitis
Iesūtīts: 2010.11.11 20:11:20
Vai desmitā tiesa ir jādod pēc Vecās vai Jaunās Derības principa?
http://www.maranathamusic.lv/lat/levitu_akademija/desmita_tiesa/?d.. oc=646

Materiālu izstrādājis Vjačeslavs Kostigovs

1.Bauslība un desmitā tiesa.
Desmitā tiesa kā jēdziens ir nācis no Vecās Derības, kurā ir aprakstīts kā Bauslība pavēl cilvēkiem ievērot tās likumu un ziedot desmit procentus no visiem saviem ienākumiem, kā arī no izaudzētās ražas Dievnamam.

Tātad, desmitā tiesa ir...ikviena...deva...no...zemes...augļiem:
3 Mozus 27:30 Un ikviena desmitās tiesas deva no zemes tīrumā sētās sēklas, kā arī no koku augļiem, pieder Tam Kungam un.
Desmitās tiesas īpašnieks ir Dievs un tā... pieder Tam Kungam, un pret desmito tiesu ir jāizturas ar dziļu cieņu, jo tā... ir Tam Kungam svēta.

Desmita tiesa ir minēta Vecās Derības pantos:
4 Mozus 18:26 "Bet levītiem saki tā: kad nu jūs būsit saņēmuši no Israēla bērniem desmito tiesu, ko Es jums esmu novēlējis par daļu no viņiem, tad jūs no tās nesiet cilājamo upuri Tam Kungam,
. 1 . 2 . >>
AutorsZiņas teksts
Kasitis
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:11:56
Desmita tiesa ir minēta Vecās Derības pantos:
4 Mozus 18:26 "Bet levītiem saki tā: kad nu jūs būsit saņēmuši no Israēla bērniem desmito tiesu, ko Es jums esmu novēlējis par daļu no viņiem, tad jūs no tās nesiet cilājamo upuri Tam Kungam, desmito daļu no desmitās.

5 Mozus 14:25 pārdod desmito tiesu par naudu, iespied naudu savā saujā un ej uz to vietu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, Sev izraudzīs.

2 Laiku 31:5 Kad šī pavēle kļuva zināma, tad Israēla bērni sanesa bagātīgi gan pirmos augļus no labības un no jaunā vīna, gan no eļļas un medus, un no visiem tīruma augļiem - no visa viņi atnesa desmito tiesu lielā vairumā.

Iedziļinoties šajā jautājumā redzams, ka desmitā tiesa neietilpst Vecās Derības baušļos un izskaidrojumos, jo to praktizēja vēl ilgu laiku pirms tika dota Vecās Derības bauslība. Ir rakstīts, ka Ābrams bija pirmais, kurš devis desmito daļu no visa sava īpašuma, tas nozīmē, ka cilvēki praktizēja desmitās tiesas došanu vēl 700 gadus pirms Dievs deva Mozum bauslību.
1 Moz 14:18 Un Melhisedeks, Salemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi; viņš bija visuaugstā Dieva priesteris.
1 Moz 14:19 Un viņš to svētīja un sacīja: "Lai svētī Ābrāmu Visuaugstais, kas radījis debesis un zemi.
1 Moz 14:20 Un slavēts lai ir visuaugstais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās."
1 Moz 14:21 Un Ābrāms deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja.

Ābrahama rīcību apstiprina Jaunā Derība:
Ebr 7:1 Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visuaugstākā Dieva priesteris, sastapās ar Ābrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves, un viņu svētīja;
Ebr 7:2 viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa; viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojams, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir - miera ķēniņš,
Ebr 7:3 bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam.
Ebr 7:4 Redziet, cik liels ir tas, kam sentēvs Ābrahāms ir devis desmito tiesu no ieguvuma!
Ebr 7:5 Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna.

Ebr 7:9 Un, tā sakot, arī Levijs, kas ņem desmito tiesu, caur Ābrahāmu ir devis desmito tiesu.
Ebr 7:10 Jo viņš bija tēva gurnā, kad Melhisedeks ar to satikās.

Mēs piederam Kristum un esam Ābrahāma mantinieki, bet cik zināms, mantiniekam pieder visi mantojumā ierakstītie apsolījumi.
Gal 3:29 Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.
Tātad, ja mēs esam mantinieki, mums ir jāievēro mantojumā pārņemtā bauslība ar visiem tās likumiem un tas nozīmē, ka desmitā tiesa ir Mozus bauslības likums, nevis daļa no Mozus bauslības. Tas ir konkrēts likums par desmito tiesu.

Par Desmito tiesu ir rakstīts gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā, līdz ar to desmitā tiesa ir abās Derībās aprakstīts Dieva nama uzturēšanas likumīgs princips. Likums, kurš nācis no bauslības.

Starp bauslību un likumu ir sekojoša atšķirība: Bausli ir noteicis Dievs, un tas ir nemainīgs un tam ir jāpaklausa, savukārt likums ir Bauslības sastāvdaļa, un tas ir jāievēro, kamēr ir spēkā. Likuma ilgums var mainīties, bet bauslis ir pastāvīgs un laikā nemainīgs, un Dievs ir noteicis tos klausīt kā Vecajā, tā Jaunajā Derībās:
5Moz 13:19 jo tu esi Tā Kunga, sava Dieva, balsij klausījis, ka tev jātur visi Viņa baušļi, kurus turēt es tev arī šodien esmu pavēlējis, un dari, kas ir taisns Tā Kunga, tava Dieva, acīs.
1Jņ 5:3 Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus, un Viņa baušļi nav grūti;

Tā kā Bauslība ir mūžīga un likums ir ņemts no Bauslības, kuru neviens nav atcēlis, arī likums bauslībā ir mūžīgs, jo Kristus teica:
Lk 17:17 Bet drīzāk debesij un zemei zust, nekā krist vienai bauslības rakstu zīmei.

Tātad
Mal 3:22 atcerieties Mozus, Mana kalpa, likumus, ko Es viņam kādreiz pavēlēju izveidot visa Israēla labā Horeba kalnā kopā ar visiem likumiem un tiesām.

Ebr 7:5 Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna.

2. Mozus un Kristus.
Kaut arī Jaunā Derība tieši nepavēl kristiešiem pieturēties pie likumīgā desmitās tiesas došanas principa, tomēr kristiešiem, kuri ir tikai Jaunās Derības piekritēji ir jādod desmitā tiesa saskaņā ar Vecās Derības bauslību un tajā iekļauto likumu par desmito tiesu. Kāpēc? Tāpēc, ka:
5 Moz 26:16 Šodien Tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēl šos likumus un šīs tiesas pildīt; tad nu turi tos un dari no visas savas sirds un no visas savas dvēseles.

Dažās draudzēs ir uzskats, ka līdz ar Kristus atnākšanu Mozus un viņa atnestā bauslība priekš viņiem ir mirusi, bet tas nozīmē, ka nav ievērots rakstītais Jaunajā Derībā:
Mt 5:17 Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.
Mt 5:18 Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.
Mt 5:19 Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā.
un
Mt 23:23 Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā: tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt.

Jēzus saka, ka mācītāji pārlieku daudz ir pievērsušies desmitas tiesas došanai, jo viņi uzskaitīja pat dilles un mētras un tajā pašā laikā bija aizmirsuši tiesu, žēlastību un ticību. Viņš neaizliedz desmito tiesu, bet liek saprast, ka visam ir jābūt samērā. Neko nedrīkst aizmirst. Piemēram, tu nevari ieliet savas mašīnas bākā tikai benzīnu, bet nepiepumpēt riepas, vai otrādi, citādi tu nekur neaizbrauksi. Šodienas situācijā Kristus vārdi skan sekojoši: Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs dodat tiesu, žēlastību un ticību. un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā: desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm. Šo jums bija darīt un to neatstāt.
Jēzus norāda uzrunājot mācītājus, ka Derības nav dalāmas. Šo jums bija darīt un to neatstāt. Maini vietām šo darīt un to neatstāt. Būs šo neatstāt un to darīt. Nav nekādas atšķirības.

Turpinājumā Jēzus saka:
Mt 23:24 Jūs aklie ceļa rādītāji, kas odus izkāšat un kamieļus aprijat.
Mt 23:25 Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs šķīstāt kausa un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negausības.
Mt 23:26 Aklo farizej! Šķīstī papriekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpuse top šķīsta. Citiem vārdiem, mācītāj, tev ir jārunā par visiem jautājumiem, ne tikai tiem, kuri tev ir tīkami. Un ja tu nerunā par desmito tiesu, tad tava darba alga ir nekāda un tev jāiet strādāt papildus darbs, kurš tevi varētu uzturēt, bet tas nav saskaņā ar Dieva plānu... Šo jums bija darīt un to neatstāt.

Tiem kristiešiem, kuri pamatā atbalsta Jauno Derību ir uzskats, ka desmitā tiesa ir tikai jūdiem dots Mozus likums, bet tas tā nav, jo:
Ebr 7:5 Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna.
Tātad, ne tikai jūdiem, bet... ir nolikts ņemt no tautas,...no saviem brāļiem. Kas ir tava tauta un kas ir tavi brāļi, kristieti?

Ja tu vēl šaubies, tad lasi:
Ebr 7:6 Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi.
no tā... kam apsolījumi.

Desmitā tiesa ir likums visām tautām, jo:
Ps 47:9 Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, Viņš Savā svētajā goda krēslā.
Mk 11:17 Un Viņš mācīja un tiem sacīja: "Vai nav rakstīts: Mans nams taps nosaukts lūgšanas nams visām tautām. - Bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri."
Te tiek divas reizes vienā pantā pateikts, ka Dievs rūpējās par... visām tautām.

Uzsvēršu vēlreiz, ka neatkarīgi no tā vai tu uzskati sevi par Ābrahāma pēcnācēju (lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna) vai noliedz to (jo Ābrahāmam bija brāļi, caur, kuru ciltis kokiem tu varētu būt viņa pēcnācējs), Dievs ir pavēlējis viņa ieceltiem ganiem (kas uzņēmās priestera amatu un tas, kas nav no viņu cilts cēlies) ņemt desmito tiesu no visiem (nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem), tas ir no visiem tavas baznīcas apmeklētājiem.

Zemāk ir apliecinājums tam, ka Mozus ir uzticīgs kalpotājs Dieva namā, nesdams bauslību un Jēzus ir nolikts pār Viņa namu.
Ebr 3:1 Tāpēc, svētie brāļi, debesu aicinājuma dalībnieki, ņemiet vērā Dieva sūtni un augsto priesteri Jēzu, ko mēs apliecinām,
Ebr 3:2 kas uzticīgs Tam, kas Viņu iecēlis, kā arī Mozus visā Viņa namā.

Tā kā Jēzus ir Viņa nama pārvaldnieks, tas nozīmē, ka arī Viņš zina bauslību. Viņa Nams esam mēs – cilvēki, tātad mums ir jāievēro Namam noteiktā bauslība.
Ebr 3:3 Bet Viņam ir piešķirta daudz lielāka godība nekā Mozum, kā jau arī lielāks gods nekā namam ir tā cēlējam.
Ebr 3:4 Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet, kas visu ir uzcēlis, ir Dievs.
Ebr 3:5 Un Mozus gan ir bijis uzticīgs visā Viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās,
Ebr 3:6 bet Kristus kā Dēls pār Viņa namu; Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam.

Vai Jēzus pārzināja svētos rakstus, kuros ir Bauslība? Jā, viennozīmīgi:
Lk 10:26 Bet Viņš uz to sacīja: "Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi?"

Jaunajā Derībā ir liecināts vairākkārt par Kristus svēto rakstu zināšanām:
Mt 4:4 Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes."
Jēzus ne tikai zināja, bet pat pārliecinoši zināja un mācēja aizstāvēt tos:
Mt 4:7 Tad Jēzus tam sacīja: "Atkal stāv rakstīts: Dievu, savu Kungu, tev nebūs kārdināt."
Mt 4:10 Tad Jēzus viņam saka: "Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot."
Mt 26:31 Tad Jēzus saka tiem: "Jūs visi šinī naktī pret Mani apgrēcināsities, jo stāv rakstīts: Es sitīšu ganu, un ganāmā pulka avis izklīdīs.

Lk 24:44 Pēc tam Viņš tiem sacīja: "Šie ir tie vārdi, ko Es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par Mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās."

Jēzus zināja praviešu svētos rakstus, ko apliecina:
Mt 8:4 Un Jēzus uz to saka: "Pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mozus pavēlējis, tiem par liecību."

Viņš zināja ko Mozus ir pavēlējis, zināja bauslību un dziesmas, tas nozīmē, ka Jēzus zināja par desmitās tiesas došanu un Viņš to atbalstīja, nevis noliedza. Starp citu, nekur Bībelē nav norādes uz to, ka desmitā tiesa nebūtu jādod. Viņš mācīja cilvēkus ievērot Dieva likumus Jaunajā Derībā:
Lk 24:45 Tad Viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata,
46 un tiem sacīja: "Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā

Jēzus zināja praviešu Svētos rakstus, Mozus bauslību un dziesmas, tas nozīmē, ka Jēzus zināja par desmitās tiesas došanu un Viņš to atbalstīja, nevis noliedza. Starp citu, nekur Bībelē nav norādes uz to, ka desmitā tiesa nebūtu jādod. Viņš mācīja cilvēkus ievērot Dieva likumus Jaunajā Derībā:
Lk 20:21 Tie griezās pie Viņa ar šādu jautājumu: "Mācītāj, mēs zinām, ka Tu runā un māci pareizi un negribi iztapt cilvēkiem, bet pēc patiesības māci Dieva ceļu.
Tātad Jēzus māci pareizi un pēc patiesības māci Dieva ceļu.
Vai Dieva ceļš, kas ir norādīts Viņa baušļos var būt nepareizs un kristietim nepieņemams?
Dievs teica:
Mk 9:7 Un padebess nāca, tos apēnodama; un balss nāca no padebess: "Šis ir Mans mīļais Dēls, klausait Viņu!"
Lk 9:35 Un no padebeša nāca balss, sacīdama: "Šis ir Mans Dēls, Mans izredzētais, to klausait!"

Jēzus zināja vairāk, nekā Mozus doto bauslību:
Mt 12:3 Bet Viņš uz tiem sacīja: "Vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņa pavadoņi?

Mt 12:39 Bet Viņš atbildēja un tiem sacīja: "Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes; un viņai nekāda cita zīme netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme.
Mt 12:40 Jo, kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs vēderā, tā arī Cilvēka Dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī.
Mt 12:41 Ninivieši celsies tiesas dienā pret šo cilti un to pazudinās; jo tie, Jonam sludinot, no grēkiem atgriezās; un redzi, šeit ir vairāk nekā Jona.

Mt 12:42 Ķēniņiene no dienvidiem celsies tiesas dienā pret šo cilti un to pazudinās, jo tā nāca no pasaules gala dzirdēt Salamana gudrību: un redzi, šeit ir vairāk nekā Salamans.

Mt 13:14 Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka: ar ausīm jūs dzirdēsit, bet nesapratīsit; skatīdamies jūs skatīsities, bet neredzēsit.
Iepriekšējie panti ir apliecinājums tam, ka Kristus zināja rakstus un to tēlus Dāvidu, Jonu, Salamanu, Jesaju u.c..

Savukārt Mozus mācīja tautai ievērot Dieva likumus Vecajā Derībā:
5 Moz 11:19 Un māciet tos saviem bērniem, tos pārrunādami savā starpā, kad jūs esat atsēdušies savos namos un kad jūs ejat savā ceļā, kad jūs guļaties un kad ceļaties.

Daži mūsdienu kristieši desmito tiesu saprot tā, ka tā kādreiz bija zināma veida nodokļu sistēma, kura rūpējās par priesteriem un Levītiem, kas kalpoja Dieva namā un, ka tā kā Jaunajā Derībā nav tiešas pavēles dot desmito tiesu Dievnamam, to var ignorēt. Vai var ignorēt to patiesību, kuru Kristus mācīja cilvēkiem? Tad kāpēc ...mēs zinām, ka Tu runā un māci pareizi un negribi iztapt cilvēkiem, bet pēc patiesības māci Dieva ceļu?

Paskatīsimies no vēl viena aspekta, kas ir teikts par desmitās tiesas došanas kārtību Vecajā un Jaunajā Derībā.
4. Moz 18:21Bet, redzi, Levija bērniem Es esmu nodevis Israēlā visas desmitās tiesas par īpašumu to darbu dēļ, ko tie dara, kalpodami pie Saiešanas telts.

Ebr 7:5 Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna.
Ebr 7:6 Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumi.
Ebr 7:7 Neapšaubāmi tikai lielākais svētī mazāko.
Ebr 7:8 Šeit desmito tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet tur tas, par kuru liecina, ka viņš dzīvo.
Tavu desmito tiesu saņem Jēzus. Viņš redz tavu paklausību, jo baznīcā tu dod desmito tiesu mācītājam, kura vienlaicīgi tiek garīgi pieņemta debesīs... tur tas, par kuru liecina, ka viņš dzīvo.

Mozum un Kristum bija katram sava misija:
Jņ1 1:17 Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu.

Kristus apstiprina cilvēku neticību Mozus rakstītajam:
Jņ 5:46 Jo, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī Man, jo par Mani viņš ir rakstījis.
Jņ 5:47 Bet, ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsit Maniem vārdiem?"

Jņ 7:19 Vai Mozus jums nav devis bauslību? Un neviens no jums bauslību nepilda. Kāpēc tad jūs Mani meklējat nokaut?"

Jņ 7:45 Bet Man jūs neticat, tāpēc ka Es runāju patiesību.

3. Secinājums
Abās Derībās ir dota instrukcija par desmitās tiesas došanas kārtību, t.i. tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts ņemt no tautas, saskaņā ar bauslību, desmito tiesu, tas ir, no saviem brāļiem un Levija bērniem Es esmu nodevis Israēlā visas desmitās tiesas par īpašumu to darbu dēļ, ko tie dara, kalpodami pie Saiešanas telts.

Kas ir Levija bērni? Uz šo jautājumu atbildēsim nākošajās tēmās.

Daudzi mūsdienu kristieši ir izkropļojuši desmitās tiesas likumus, balstoties uz Pāvila pamācību atlikt malā kādu daļu no ienākumiem, lai it kā atbalstītu savu draudzi:
1 Kor 16:1 Bet attiecībā uz vācamajām dāvanām svētajo labā - darait tā, kā es esmu noteicis Galatijas draudzēm.
1 Kor 16:2 Ikkatrā pirmajā nedēļas dienā lai ikviens, cik bijis iespējams atlicināt, tur gatavībā, ka dāvanas nav jālasa tikai tad, kad es nākšu.
1 Kor 16:3 Bet, kad es nākšu, tad sūtīšu jūsu izvēlētos ar vēstulēm nonest jūsu mīlestības dāvanas uz Jeruzālemi.
Ir likts akcents uz vāriem ikviens, cik bijis iespējams atlicināt, bet pievērs uzmanību vārdiem vācamajām dāvanām. Pāvils runā par dāvanām, nevis desmitajām tiesām.
Tādējādi Jaunās Derības piekritēji pieturās, ka nekur nav minēts konkrēts apjoms, ko vajadzētu ziedot baznīcai, tikai saka, ka jāziedo tik, „cik bijis iespējams atlicināt”.
Līdz ar šādu maldīgu pieeju, daudzi kristīgās baznīcas mācītāji ir pārņēmusi no Vecās Derības „šos desmit procentus” kā „ieteicamo minimumu” sludinot, ka nevajadzētu piespiesti ziedot un skumjākais, ka kristiešiem baznīcās tiek teikts, lai neziedo (dot ziedojumus, nevis dot desmito tiesu) tieši 10% no saviem ienākumiem, bet gan vajadzētu ziedot tik, „cik bijis iespējams atlicināt”.
Reizēm tas nozīmē ziedot vairāk nekā 10%, reizēm mazāk. Tas viss ir atkarīgs no kristieša iespējām un draudzes vajadzībām un mācītāja mākas pārliecināt kristiešus par ziedojumu nepieciešamību. Līdz ar to ziedojumi ir neregulāri un uz šādiem ziedojumiem nevar paļauties, kas savukārt nozīmē jau pašā sāknē piesaukt finansu trūkumu.

Ieskatīsimies vēlreiz:
1 Kor 16:2 Ikkatrā pirmajā nedēļas dienā lai ikviens, cik bijis iespējams atlicināt, tur gatavībā, ka dāvanas nav jālasa tikai tad, kad es nākšu.
Pāvils saka, ka dāvanas ir jālasa regulāri Ikkatrā pirmajā nedēļas dienā, nevis tikai tad, kad viņš nāks... nav jālasa tikai tad, kad es nākšu.
Kas pelnošam cilvēkam ir regulāri un ko var dot regulāri? Tikai alga ir regulāra un pēc Dieva likuma regulāri Ikkatrā pirmajā nedēļas dienā ...tur gatavībā ir jādod tikai desmitā tiesa.

Desmitā tiesa ir minimums, kas ir jādod katram kristietim neskatoties uz to, vai viņš to grib vai negrib. Protams, tu teiksi - tagad nav naudas un šajos laikos ir neētiski runāt par desmito tiesu un pašam ir slikti, kur nu vēl baznīcai kaut ko dot...
Es šīs dienas situāciju salīdzinu ar augoni uz cilvēka ķermeņa, kuru bez ķirurģiskas iejaukšanās nevar izārstēt. Jā sāpīgi, bet izrādās dziedinoši. Tāpat ar desmito tiesu – jā sāpīgi tev no tās ir šķirties, bet tikai caur paklausību Dievam Viņš atgriezīsies pie sava apsolījumu. Atceries, ka Bībelē nav citas tik tieši norādītas apsolījama vietas, kur Dievs saka – ja tu man Es tev:
Mal 3:10 Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!

No iepriekš teiktā redzams, ka Desmitā tiesa ir Vecās un Jaunās Derības princips, kuru pielieto visi cilvēki, kuri bīstas Dievu, tātad visi kristieši.

Desmitās tiesas došana nav tikai baušļu pildīšana, bet ir jāsaprot, ka tas ir pielūgsmes veids un desmitā tiesa ir jādod ar pateicības pilnu sirdi, pazemībā un paklausībā Dievam.
2 Kor 9:7 Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.

Ja tavā draudzē nav saprašanas par desmitās tiesas došanas un ziedojumu kārtību, ja nav skaidrības par šiem jautājumiem, tad katram tavas draudzes kristietim vajadzētu godprātīgi lūgt un meklēt Dieva vadību un gudrību:
Ps 119:66 Māci man visu pareizi saprast un atzīt, jo es ticu Taviem baušļiem!
Ps 119:135 Apgaismo Savu vaigu pār Savu kalpu un māci man Tavus likumus!
Jēk 1:5 Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.

Viss, kas ir ierakstīts Bībelē ir patiess.
Sal.pam 30:5 Visi Dieva vārdi ir šķīstuma caurstrāvoti; Viņš ir vairogs tiem, kas uz Viņu paļaujas.
Sal.pam 30:6 Nepievieno neko Viņa vārdiem, lai Viņš tevi nesodītu un neatzītu tevi par melīgu!

Un nobeigumā:
Mt 22:21 Tie sacīja: "Ķeizara." Tad Viņš tiem teica: "Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder."

Kas pieder Dievam? Desmitā tiesa un tas ir viens no Viņa likumiem, kuru Kristus mums ir pavēlējis pildīt.
Mt 28:18 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Mt 28:19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
Mt 28:20 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

Turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis!
Kasitis
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:12:24
Te ir tik daudz lietu, kurām nepiekrītu, ka man rokas nokārās.....
Džonijs
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:15:20
Ārprāc kas par palagu. Vai tevi kāds piespiež maksāt?
Aivars
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:15:54
Kasitis
Gribi, lai arī citiem rokas uzkarās?
Valentīnis
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:18:03
ja nopelni 10 000 , tad jāmet ziedojumu traukā 1000. nav manīts...
Kasitis
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:26:00
Ai, man vienkārši sanāca diskusija par 10to, un man šiti iedeva kā argumentu.......
uzkāros..............
Džonijs
# Labojis Džonijs: 2010.11.11 20:34:33
KasitisKo tu cepies...ja kāds grib, lai maksā 10-to no visiem ienākumiem, bet lai nespiež to darīt citiem. Un ne tikai 10-to...var arī vairāk...domāju ka neviens neatteiksies
Kasitis
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:43:50
Man jau nekas nav pret 10to tiesu, es patiešām uzskatu, ka tas ir labākais veids, kā pagodienā Dievu ar savām finansēm.
Bet sāls ir iekš tā, uz kāda pamata tas notiek. Ja mēs labrātīgi atsaucamies Jaunās Derības aicinājumam ziedot un kā piemēru ņemam Ābrahāma doto 10to tiesu, kas bija vēl pirms Mozus bauslības, tad ok.
Bet ja tiek paņemti panti no VD par Mozus bauslības 10to un tad vēl Malehija 3:8, kur Dievs jūdiem saka "Jūs mani apzogat" - tātad, ja ja kāds nenes 10to, viņš apzog Dievu un grēko, tad tas gan nav ok.
Džonijs
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:47:58
KasitisVai nav vienalga uz kāda pamata...ja tu uzskati , ka tā vari Dievu pagodināt, tad dari to un nefilozofē. Jeb tu meklē ieganstu tā nedarīt? Viss kas nāk no tīras sirds ir labs Dievam
Ivarse
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:51:51
Kasitis
Nebojā sev un citiem garastāvokli.
Ko esi savā sirdī apņēmies, to dari ar prieku, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Ne piespiestu sirdi, bet ar prieku. Tas lai ir tev par stiprinājumu.
Kasitis
# Iesūtīts: 2010.11.11 20:52:19
Jeb tu meklē ieganstu tā nedarīt..
Varbūt tāpēc arī cepos, ko var zināt..
jaanis
# Iesūtīts: 2010.11.11 21:14:18
Kasitis Tad nedod.
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.11 21:27:40
Tur nav ko uzkārties...

Veči pat nezin vārda "bauslība" oriģinālu un pat nepajēdz ko nozīmē "pravieši un bauslība" -> sekojši viņi nav sapratuši vispār ko kristus runā textā Mateja 5:17-18

Šis palags ir klasiskais sektu piegājiens, kā paņemt kādu "ideju" un tad tai piekabināt klāt milzīgu lērumu Rakstu, kas it kā runā par šo ideju, taču, ja apskatās rakstu vietas, tās savā kontextā runā par absolūti kaut ko citu un uz murgotāja izvirzīto tēmu var pat neattiekties vispār vai attiekties pavisam no cita rakursa nekā to grib sektants...

Klasika visklasiskajā sektantu piegājienā... Raksti ir nevis līdzeklis lai uzzinātu kaut ko par Dievu, bet gan cirvis ar kuru - skaldi un valdi... un īpaši cirvja rokā sanāk tas kas sanāk... posts un negals un daudz šaubu un sajukuma... un kas interesanti... sajukumam ir viens interesants vārdiņš... pretējs vārdam - simbolos.... ir tāds vārds - diabolos
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.12 08:45:24
Kasitis
Tas nav obligāts Dieva likums, kas jāievēro Jaunajā derībā. Jo esam atbrīvoti no bauslības lāsta ( Malahija;Galatiešiem) . Tomēr, lai apliecinātu savu ticību mēs dodam 10to un ziedojumus, bet tas ir kā apliecinājums tam, ka mēs ticam, ka Dievs ir mūsu apgādnieks. Tā mēs parādam savu ticību finasu jomā, dodot šos līdzekļus ticībā. Tas nav piespiedu kārtā jādara.
indriķis (labs)
# Labojis indriķis (labs): 2010.11.12 09:32:55
Nav tāda 10.tās tiesas likuma Jaunajā Derībā, vien ziedojumi. Kāpēc gribam no Vecās Derības jūdu likumiem paņemt tikai šo vienu?
Tai paša laikā, ir labi, ja kristietis ziedo 10.daļu no saviem ienākumiem.
Laba motivācija un piemērs šādam ziedojumam ir patriarha Jēkaba ( 1.Moz. 28:10-22) apņemšanās ziedot 10.daļu tam Kungam Bētelē.
Neviens viņu nespieda to darīt ar likuma spēku vai ar vainas apziņas iedvešanu.
danar
# Iesūtīts: 2010.11.12 09:56:25
Kasitis
nu...jaa...vairakas reizes izlasiju un ta ari nesapatu ko autors gribejis teikt..ja,Rakstu vietas izrautas..ka jau te Mulders mineja..un piekabinatas pec patikas.
Uz manim sitie teksti vairs neiedarbojas...bet bija laiks,kad triceju Malieh.konkretos pantus dzirdot.
Ja dod piespiedkarta..tikai tapec ka ta ir jadara..tad nekads priecigs devejs nesanaks
Vienkārši balss
# Iesūtīts: 2010.11.12 12:05:24
Esmu piedzīvojusi, ka dodot desmito tiesu, Dievs mūsu dzīvi, darbus un arī materiālo pusi svētī. Lūdzu, mani nesist par labklājības teoloģiju! To es nepropagandēju!
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.12 13:00:39
balss, un esmu piedziivojies Dieva zheelastiibu arii tad, kad pats absoluuts skopulis esmu bijis... un tomeer Dievs nepamet
Džonijs
# Iesūtīts: 2010.11.12 13:41:29
Nu lūkKasitis ...uztaisi kāsīti...izlasi mūsu pārdomas un izdari secinājumus
danar
# Iesūtīts: 2010.11.12 16:44:22
Džonijs
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 61 , pavisam kopa bijuši: 4689